Terms and conditions

 Artikel 1: Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij TLBC Trading & TLBC Engineering, hierna te noemen “TLBC ”, optreedt.
1.2 Alle overeenkomsten of clausules in overeenkomsten strekkende tot overdracht van eigendom worden uitsluitend beheerst door de navolgende voorwaarden.
1.3 Deze voorwaarden zijn evenzeer van toepassing, voor zover nodig op alle (overeenkomsten of bedingen in overeenkomsten die strekken tot) onderhouds-, installatie- en reparatiewerkzaamheden en andere dienstverlening in de ruimste zin des woords en met inbegrip van het toezicht houden op (personen die) zulke werkzaamheden (verrichten). Toepasselijkheid van de door wederpartij, hierna te noemen de “contractspartij”, gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.4 Afwijkende bedingen gelden slechts, indien de contractspartij en TLBC  schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor die overeenkomst, waarbij ze gemaakt zijn; voor het overige blijven de volgende voorwaarden van kracht.
1.5 Voor zover van toepassing, moet in deze voorwaarden onder het gebezigde begrip machines ook worden verstaan installaties, apparaten, onderdelen, toebehoren en gereedschappen, alsmede hiermee samenhangende zaken, in de ruimste zin des woords.
Artikel 2: Aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. TLBC is eerst gebonden, doordat TLBC  een opdracht schriftelijk heeft aanvaard of bevestigd.
2.2 Indien geen voorafgaande schriftelijke aanvaarding van een bestelling heeft plaatsgevonden, bijvoorbeeld bij verkoop uit magazijnvoorraad, komt de koopovereenkomst tot stand doordat TLBC  geheel of gedeeltelijk voldoet aan een verzoek tot levering van de contractpartij, dan wel doordat TLBC  aan een om levering verzocht hebbende contractpartij een factuur zendt.
2.3 Voor fouten en afwijkingen van afbeeldingen, tekeningen en vermeldingen van maten en gewichten, alsmede alle andere specificaties voorkomende in prijscouranten of reclamemateriaal en bij aanbiedingen en/of orderbevestigingen is TLBC  niet aansprakelijk.
2.4 Door TLBC  verstrekte afbeeldingen, tekeningen en dergelijke blijven zijn eigendom en mogen zonder zijn uitdrukkelijke toestemming niet gekopieerd of vermenigvuldigd worden noch aan derden ter beschikking worden gesteld.
Artikel 3: Reclames
3.1 Reclames op geleverde gebruikte machines worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, door TLBC  niet in behandeling genomen en TLBC  is ter zake niet aansprakelijk uit welke hoofde dan ook. De bepalingen in lid 2 en 3 van dit artikel hebben dan ook uitsluitend betrekking op nieuwe zaken.
3.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 6 vervalt het recht op reclame indien hierop niet schriftelijk een beroep is gedaan binnen 14 dagen na factuurdatum dan wel binnen 8 dagen na aflevering van de zaken, dan wel, indien de afnemer het gebrek redelijkerwijs eerst later kon ontdekken, binnen 8 dagen na ontdekking van het gebrek.
3.3 Een reclame betreffende geleverde zaken kan geen invloed hebben op de verplichtingen van partijen ter zake van eerder geleverde zaken en alsnog te leveren zaken, ook niet als die zaken zijn of zullen worden geleverd ter uitvoering van dezelfde overeenkomst.
Artikel 4: Keuring
4.1 Indien is overeengekomen, dat de contractspartij de zaken ter plaatse van TLBC  dan wel ter plaatse van de contractspartij of elders (doet) keuren of inspecteren en hij daarvan geen gebruik heeft gemaakt binnen 10 werkdagen, nadat hij van de gelegenheid daartoe in kennis is gesteld of hem die gelegenheid feitelijk is geboden, worden de zaken geacht definitief en onvoorwaardelijk door de contractspartij te zijn aanvaard.
4.2 De kosten van keuren of inspecteren zijn voor rekening van de contractspartij.
Artikel 5: Montage en inwerkingstelling
5.1 In de koopprijzen zijn kosten van montage en inwerkingstelling niet berekend, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
5.2 Heeft TLBC  zich tot montage en inwerkingstelling van de verkochte en geleverde machines verplicht, dan aanvaardt hij slechts aansprakelijkheid met betrekking tot de werking van die machines, indien:
a. Montage en inwerkingstelling geschiedt volgens zijn aanwijzing, waarbij hij het recht heeft een monteur met de leiding van de werkzaamheden te belasten.
Reiskosten en kosten voor logies, voeding e.d. voor de monteur zijn voor rekening van de contractspartij.
b. De omstandigheden (in de ruimste zin des woords) ter plaatse waar de montage en inwerkstelling moeten geschieden geen hinderlijke invloed uitoefenen en fundamenten, muren, wanden e.d., waarop en/of waaraan de machines moeten worden opgesteld of aangebracht voor de aanvang der werkzaamheden op de juiste wijze zijn aangebracht, uitgevoerd en/of geprepareerd.
5.3 De contractspartij is verantwoordelijk voor de bereikbaarheid van de locatie, waar de machine geplaatst moet worden, en neemt hiermede de civiel technische werkzaamheden voor zijn rekening.
5.4 Artikel 6 is van overeenkomstige toepassing.
Artikel 6: Garantie en aansprakelijkheid
6.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 3 houdt de garantieverplichting van TLBC  uitsluitend in, dat TLBC  zonder hiervoor kosten in rekening te brengen die gebreken aan de verkochte zaken herstelt, ten aanzien van ontwerp en/of constructiefouten, die binnen 6 maanden na de levering zijn ontstaan, anders dan door onoordeelkundig gebruik of slijtage.
Met een maximum van 10.000 € indien deze buiten de standaard merk garantie vallen.
6.2 De garantieplicht geldt niet ten aanzien van die onderdelen, welke TLBC  voor de toepassing van deze garantie heeft uitgezonderd zoals slijt- en wisseldelen.
6.3 Evenmin is TLBC  tot enige verplichte garantie gehouden, zolang de contractspartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met TLBC  gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit.
6.4 De garantie geldt evenmin indien de contractspartij zelf reparaties verricht of wijzigingen in de zaken aanbrengt, of deze door derden laat verrichten of aanbrengen, of indien de zaken onoordeelkundig worden gebruikt of voor een ander doel dan waarvoor zij zijn bestemd, of gebrekkig worden onderhouden.
6.5 Indien TLBC  ter voldoening aan de garantieverplichting nieuwe onderdelen levert, zullen op die levering deze voorwaarden volledig van toepassing zijn.
6.6 TLBC  zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, zoals die ten gevolge van bedrijfsstillegging, - vertraging, -stoornis of enige andere bedrijfsschade uit welken hoofde of van welke aard ook, alsmede voor schade, welke wordt veroorzaakt aan of door respectievelijk door de werking of niet-werking dan wel onjuiste werking van het door hem geleverde of bewerkte goed of door in zijn dienst zijnde personeel middellijk of onmiddellijk toegebracht aan zaken en personen.
6.7 Onverminderd het hiervoor in lid 6 bepaalde zal tenslotte iedere aansprakelijkheid uit hoofde van deze voorwaarden, steeds beperkt zijn tot een restitutie van de koopsom van het desbetreffende individuele goed, dat door de contractspartij ten tijde van zijn aanspraak is voldaan.
6.8 In geval van enige aanspraak van derden jegens TLBC  uit hoofde van of in verband met de (niet tijdig of gebrekkige of onjuiste) levering of werking van een goed geldt de beperking van de aansprakelijkheid van TLBC , zoals omschreven in de leden 6 en 7, evenzeer.
De contractspartij vrijwaart TLBC  van iedere verdere aansprakelijkheid jegens die derde(n).
6.9 Indien TLBC  ter zake van gebrekkige onderdelen een langer recht op garantie kan doen gelden tegenover zijn leverancier zal deze garantietermijn voor deze onderdelen gelden in de verhouding tot de wederpartij.
Artikel 7: Veranderingen
Wijzigingen of annulering ener koopovereenkomst behoeft de schriftelijk instemming van TLBC . Indien de contractspartij de gesloten overeenkomst wenst te wijzigen of te annuleren, dan is hij gehouden alle schade, waarin begrepen gederfde winst en alle kosten voortvloeiende uit de wijzigingen of annulering aan TLBC  te vergoeden.
Artikel 8: Transportvoorwaarden
8.1 Alle zaken, ook die welke franco zijn verkocht, reizen voor risico van de contractspartij. Verbintenissen, tegenover derden aangegaan, brengen hierin geen verandering en worden geacht in het belang en voor rekening van de contractspartij te zijn aanvaard.
8.2 TLBC  heeft het recht zaken, welke gereed zijnde, door oorzaken onafhankelijk van zijn wil, niet naar de plaats van bestemming vervoerd kunnen worden, voor rekening en risico van de contractspartij op te slaan of te doen opslaan en betaling te verlangen als de levering had
plaatsgevonden.
8.2.1 De keuze van het vervoermiddel is aan TLBC , ook bij niet-franco zendingen, in geval door de
contractspartij geen voorschriften voor de verzending zijn gegeven. Belemmeringen of tijdelijke verhindering bij het gekozen vervoermiddel verplichten niet een ander te nemen.
TLBC  is niet aansprakelijk voor schade, indien door welke oorzaak dan ook het door hem gekozen vervoer uitvalt.
8.3 Ten aanzien van in het buitenland vervaardigde zaken behoudt TLBC  zich voor het inklaring te bewerkstelligen met uitsluiting van de contractspartij.
8.4 Tenzij de contractspartij tijdig verzoekt de zaken tijdens het vervoer voor zijn rekening te verzekeren, reizen de zaken onverzekerd.
8.5 Tenzij anders mocht zijn overeengekomen, zijn uit- en invoerrechten , zegel-, stations- en inklaringskosten, belastingen etc. voor rekening van de contractspartij.
Artikel 9: :Leveringsovermacht
9.1 De overeengekomen leveringstijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.
9.2 Aflevering geschiedt af fabriek of opslagplaats.
9.3 Onder overmacht zijn mede begrepen alle omstandigheden, welke redelijkerwijze geacht moeten worden aan levering of tijdige levering van het verkochte in de weg te staan, zoals niet of niet tijdige levering aan TLBC  door zijn leverancier, brand, stakingen of werkonderbrekingen, het
verloren gaan van de te verwerken materialen, import- of handelsverboden, alsmede indien TLBC  de hem door zijn leverancier verkochte zaken niet of niet tijdig ontvangt.
9.4 TLBC  heeft in deze gevallen de keus de levering uit te stellen of de overeenkomst te annuleren.
De contractspartij zal geen recht op ontbinding van de overeenkomst hebben.
Artikel 10: Prijs
10.1 De prijs van de zaken is af fabriek of opslagplaats, exclusief BTW en eventuele andere rechten voor verpakkingsmaterialen.
10.2 De door TLBC  genoemde verkoopprijzen is gebaseerd op zijn inkoopprijs en andere kostenfactoren.
Wanneer een dezer kostprijsbestanddelen na de bevestiging van de order, maar voor levering van de zaken wordt verhoogd, heeft TLBC  het recht die verhogingen aan de contractspartij door te berekenen.
10.3 Onverminderd de algemene toepasselijkheid van deze clausule is zij in het bijzonder van toepassing op een wijziging van in- of uitvoerrechten of andere rechten of belastingen na de verzending van de orderbevestiging optredende en op verandering in de wisselkoers van de euro tegenover een andere valuta, waarin TLBC  de zaken heeft verkocht.
Artikel 11: Betalingsvoorwaarden
11.1 Elke overeenkomst wordt door TLBC aangegaan onder de opschortende voorwaarde, dat de contractspartij op grond van door TLBC  in te winnen inlichtingen voldoende kredietwaardig blijkt.
11.2 Tijdens de uitvoering van een overeenkomst is TLBC  gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, totdat de contractspartij op verzoek en ten genoegen van TLBC  zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit de overeenkomst.
11.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, moet betaling geschieden contant zonder korting bij levering der zaken, onverschillig of al het verkochte of slechts een deel daarvan wordt geleverd, dan wel of door de contractspartij wordt gereclameerd.
Schuldvergelijking is niet toegestaan.
11.4 Zolang de contractspartij de door hem verschuldigde koopsom, voor zover opeisbaar, niet heeft voldaan, is TLBC gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.
11.5 Onverminderd het overigens in deze overeenkomst gestelde blijven, tot het moment van betaling van al de vorderingen van TLBC  op de contractspartij, die vallen binnen het kader van artikel 3:92 BW, uit welken hoofde dan ook en ongeacht de opeisbaarheid, met inbegrip van renten en kosten – en ingeval in rekening-courant wordt geleverd, tot op het moment van vereffening van het eventueel ten gunste van TLBC  komend saldo – alle door TLBC  op enig moment geleverde zaken eigendom van TLBC .
De contractspartij is voor bedoelde volledige betaling c.q. vereffening niet bevoegd de zaken aan derden te verpanden of het bezit daarvan over te dragen, een en ander mee uitzondering van niet-fiduciair eigendomsoverdracht overeenkomstig de normale bestemming der zaken.
Bij overtreding hiervan, alsmede in geval van gehele of gedeeltelijke toepasselijkheid van artikel 12, lid 1, heeft TLBC het recht om alle door hem geleverde zaken, zonder dat enige machtiging van de contractspartij of de rechter daartoe is vereist, zelf terug te nemen of terug te doen halen van de plaats, waar deze zaken zich bevinden.
Tevens is alsdan iedere vordering van TLBC  de contractspartij terstond opeisbaar.
11.6 Indien de contractspartij niet binnen de overeengekomen termijnen betaald, wordt hij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en heeft TLBC  zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen naar een percentage van 3 punten boven de in Nederland wettelijke rente en tevens alle op de inning van zijn vordering vallende gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten.
11.7 Indien de overeengekomen betalingstermijn met meer dan een maand is overschreden, is TLBC  bevoegd om de daaraan verbonden incassokosten aan de contractspartij in rekening te brengen, indien hij voor het innen van de vordering gebruik maakt van daartoe geëigende personen of instellingen, zulks met een minimum van 10% van de waarde van de presentatie.
Artikel 12: Toerekenbare tekortkoming van de contractspartij
12.1 Indien de contractspartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit deze of enige andere met hem gesloten overeenkomst voortvloeit, alsmede indien contractspartij in staat van faillissement wordt verklaard c.q. zijn faillissement is aangevraagd, dan wel zelve surseance van betaling of zijn faillissement aanvraagt, of besluit tot of overgaat tot (gedeeltelijke) stillegging of liquidatie van zijn bedrijf, alsmede indien ten laste van contractspartij enig executoriaal beslag wordt gelegd dan wel indien indiening plaatsvindt van een verzoekschrift in het kader van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen of het uitspreken van een beschikking in dat verband, wordt contractspartij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft TLBC  het recht, zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst daartoe is vereist, en al dan niet in combinatie:
- De uitvoering van enige, meerdere of alle verplichtingen zijnerzijds t.o.v. contractspartij, uit welke hoofde dan ook op te schorten,
- En/of
- Ook al was anders overeengekomen, voor iedere uitvoering zijnerzijds van enige verplichting contante betaling te vorderen.
- En/of
- De overeenkomst(en) geheel of ten dele te ontbinden, c.q. ontbonden te verklaren, zonder dat TLBC  tot enige schadevergoeding, garantie of anderszins gehouden is.
Alles onverminderd het recht van TLBC  op vergoeding van schade, waarin begrepen gederfde winst, kosten en rente
12.2 Een reclame schort geen enkele betalingsverplichting op.
Artikel 13: Gebruik van het merk
13.1 Het is verboden de zaken zonder het door TLBC  aangebrachte merk te verkopen. Ieder ander gebruik van het merk is aan de contractspartij verboden.
Clichés blijven ook na betaling volledig eigendom van TLBC
Artikel 14: Geschillen
Alle geschillen uit of naar aanleiding van een koopovereenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarmede samenhangen, zullen uitsluitend worden berecht door de gewone rechter van de vestigingsplaats van TLBC .
Artikel 15: Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten van koop en verkoop en daarmede samenhangende overeenkomsten is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk in afwijking van deze bepaling schriftelijk de toepasselijkheid van enig buitenlands recht is overeengekomen.
Artikel 16: Conversie
Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat
daarop wel een beroep kan worden gedaan.
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem:
Kvk nr. 66930375
Btw nr. NL087165375B02